----


Geofyzikální Služby


GF Instruments zajištuje metodický výzkum, speciální geofyzikální měření, poradenství a služby v následujících oblastech:

 • geotechnický průzkum (pro stavebnictví, zjišťování stavu ochranných hrází řek a přehradních hrází, mapování inženýrských sítí, průzkum sesuvů)
 • geofyzikální průzkum pro účely ochrany životního prostředí (monitorování a kontrola těsnosti podloží skládek, znečištění půdy a podzemních vod)
 • geofyzikální průzkum pro hydrogeologii (vyhledávání a ochrana zdrojů podzemních vod)
 • geofyzikální průzkum pro geologii (vyhledávání a průzkum ložisek nerostných surovin, mapování geologických struktur)
 • geofyzikální mapování pro archeologický průzkum
 • průzkum pro kriminalistiku, vojenské, průmyslové účely apod.

Pro řešení těchto úkolů používáme zejména následující geofyzikální metody, vybavení a software:


Geoelektrické metody a měření indukované polarizace:

 • odporová a IP 2D a 3D tomografie s použitím multi-elektrodového kabelu, přístrojů ARES II, ARES a interpretačního software RES2DINV / RES3DINV
 • vertikální odporové a IP sondování s použitím přístrojů ARES II, ARES (pro mělký průzkum), GEPS-2000 (pro hluboký průzkum) a interpretačního software IPI2Win
 • odporové a IP profilování s použitím přístrojů ARES II, ARES a mapového software Surfer

Elektromagnetická metoda:

 • vícevrstvé odporové profilování (mapování měrného odporu/měrné vodivosti a soufázové složky) s použitím přístrojů CMD (podle požadovaného hloubkového dosahu v rozmezí 0,15 - 60 m) a software pro EM inverzi a tvorbu map (Interpex, Surfer)

Gravimetrie:

 • pozemní gravimetrie s využitím aparatury LG-1 Galileo

Georadar:

 • 2D/3D průzkumy radarem GSSI SIR-3000 a interpretace s použitím software RADAN6

Magnetometrie:

 • měření gradientu nebo totálního geomagnetického pole césiovým magnetometrem Geometrix G-858GSX nebo draslíkovým magnetometrem GEM Systems GSMP-40, zpracování pomocí mapového software Surfer

Detekce kovů elektromagnetickou metodou přechodového jevu:

 • vyhledávání kovových předmětů přístroji TM-93 nebo jednotkou s velkou anténou

Radiometrie a spektrometrie záření gama:

 • bodová měření (na povrchu nebo v mělkých vrtech) a mapování s použitím přístrojů Gamma Surveyor Vario VN6, Gamma Surveyor II, Gamma Surveyor, SGR a mapového software Surfer

GPS:

 • lokalizace naměřených dat družicovým navigačím systémem Trimble Pathfinder s podmetrovou přesností

----